PRIVACYVERKLARING KEN UZELVEN

VOOR CONTACT OPNEMEN VIA DE WEBSITE OF VIA ONS E-MAILADRES

 

Inhoud

PRIVACYVERKLARING KEN UZELVEN.. 1

 1. Inleiding. 3
 2. Categorieën persoonsgegevens. 3
 3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking. 4

3.1.       Contact opnemen. 4

3.2.       Nieuwsbrieven. 4

 1. Periode van opslag. 4

4.1.       Opslagtermijn gegevens voor contact opnemen. 4

4.2.       Opslagtermijn gegevens voor nieuwsbrieven. 5

 1. Ontvangers. 5
 2. Beveiliging. 6
 3. Uw rechten. 7

7.1.       Recht op inzage. 7

7.2.       Recht op rectificatie. 7

7.3.       Recht op overdracht van gegevens. 7

7.4.       Recht op het wissen van gegevens. 7

7.5.       Recht op het indienen van een klacht 8

7.6.       Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar 8

 1. Plichten voor Ken Uzelven. 9
 2. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Loge Ken Uzelven (hierna Ken Uzelven). Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, per e-mail of contactformulier. Wij leggen u duidelijk uit hoe uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Ken Uzelven bedrijft de vrijmetselarij. Meer informatie hierover treft u op onze website. Ken Uzelven tracht leden te werven via de website. Wanneer u besluit lid te worden bij een van de Loges van Le Droit Humain, krijgt u een meer inhoudelijke privacyverklaring aangeboden. De privacyverklaring die u op dat punt krijgt aangeboden, ziet (volledig) op de situatie waarin u actief lid bent. De privacyverklaring voor leden heeft goedkeuring gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacyverklaring die u op dit moment leest, ziet enkel op de situatie waarin u via het contactformulier op onze website of middels het versturen van een e-mail uw persoonsgegevens achterlaat. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.

Ken Uzelven neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle bepalingen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming die geldt sinds 25 mei 2018.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw persoonsgegevens door Ken Uzelven? Neem dan zeker contact met ons op.

 1. Categorieën persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt (via het contactformulier of door het sturen van een e-mail), laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen (persoons)gegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Daardoor valt bijvoorbeeld ook een bedrijfsmailadres met jan.janssen@bedrijf.nl al onder de noemer persoonsgegevens in het kader van de AVG.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 1. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Hieronder volgen de doelen waar wij uw persoonsgegevens voor verwerken wanneer u (nog) geen lid bent van een van de Loges.

 • Er zijn een twee doelen waar Ken Uzelven uw persoonsgegevens voor verzamelt:

3.1.                    Contact opnemen

Dit artikel is niet van toepassing.

3.2.                    Nieuwsbrieven

Enkel wanneer u aangeeft nieuwsbrieven te willen ontvangen, ontvangt u deze. Deze nieuwsbrieven worden handmatig verzonden via de mail. Wij maken dus geen gebruik van programma’s die het mogelijk maken e-mails in grote hoeveelheden te verzenden.

 1. Periode van opslag

Uw gegevens worden, zoals aangegeven, bewaard door Ken Uzelven. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit, tenzij Ken Uzelven op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer dient te bewaren.

4.1.                    Opslagtermijn gegevens voor contact opnemen

Wanneer u informatie opvraagt via het contactformulier of via de e-mail, blijkt hieruit interesse. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens op. Wanneer u echter geen contact opneemt met ons naar aanleiding van de door ons verstrekte informatie, worden deze gegevens na een jaar verwijderd. Uiteraard kunt u ons ook altijd, conform artikel 7.4 van deze privacyverklaring, verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

4.2.                    Opslagtermijn gegevens voor nieuwsbrieven

Totdat u aangeeft de nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, bewaren wij de gegevens die voor verzending van de nieuwsbrieven nodig zijn. Zodra u aangeeft de nieuwsbrieven niet meer te willen ontvangen, verwijderen wij de persoonsgegevens. Zoals aangegeven geldt er een andere (aanvullende) privacyverklaring voor leden. Stel dat u lid bent en geen nieuwsbrieven (meer) wenst te ontvangen, verwerken wij uw verzoek op grond van de privacyverklaring voor leden.

 1. Ontvangers

Ken Uzelven deelt uw gegevens in bepaalde gevallen met derden. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Zo zal Ken Uzelven uw persoonsgegevens onder geen beding met derden delen voor commerciële doeleinden.

Daarnaast hebben wij, indien de aard van de gegevens dit vergt, verwerkersovereenkomsten met externe partijen.

In deze paragraaf krijgt u ook informatie over ‘e-mail clients’ en eventuele cookies, met betrekking tot Ken Uzelven.

E-mail:

 • Als e-mail client gebruik Ken Uzelven nog in te vullen AppleMail en Microsoft Outlook
 • Het ophalen en verzenden van e-mails doen wij nog niet via een beveiligde SSL-verbinding.
 • Het e-mailverkeer wordt beveiligd opgeslagen in het datacenter van onze hostingprovider. Onze hostingprovider: Ikoula

Cookies: 

Op de website van Ken Uzelven worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken.    CHECK!!

Maar wat zijn cookies dan precies? Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie Doel van de cookie Opslagperiode
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd). 26 maanden
 1. Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens eventueel fysieke kopieën kunnen worden gemaakt. Deze fysieke kopieën worden bewaard op een afgesloten plaats.

De persoonsgegevens die door Ken Uzelven (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via beveiligde software. Deze persoonsgegevens zijn onder andere beveiligd met een sterk wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is eveneens met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Ken Uzelven. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces. NIET BEVEILIGD!!!

Ook zal uw bezoek aan onze website binnenkort beveiligd worden ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Ken Uzelven privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat aangevraagd.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • In ieder geval worden uw gegevens beveiligd en gecodeerd opgeslagen op onze interne server.
 1. Uw rechten

7.1.                    Recht op inzage

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Ken Uzelven zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

7.2.                    Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u recht om dit te laten rectificeren door Ken Uzelven.

7.3.                    Recht op overdracht van gegevens

N.v.t.

7.4.                    Recht op het wissen van gegevens.

U hebt in bepaalde gevallen het recht om Ken Uzelven te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Ken Uzelven uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Ken Uzelven heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Ken Uzelven de gegevens voor verzameld heeft.
 • U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Ken Uzelven om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel 7.6. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
 • Zijn uw belangen groter dan de belangen van Ken Uzelven met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Ken Uzelven uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer Ken Uzelven een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Ken Uzelven verplicht om uw gegevens te wissen.
 • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 bent en Ken Uzelven heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Ken Uzelven de gegevens te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

7.5.                    Recht op het indienen van een klacht

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Ken Uzelven niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

7.6.                    Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar secretaris.loge.kenuzelven@gmail.com onder toezending van het kopie van het ID-bewijs. Hierbij dienen de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Ken Uzelven zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen (artikel 7.4).

 1. Plichten voor Ken Uzelven

Ken Uzelven verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om het volgende belang: het werven van leden, zodat Ken Uzelven kan blijven bestaan.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor opnemen van contact. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Ken Uzelven de opgevraagde informatie niet naar behoren aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Ken Uzelven behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Ken Uzelven dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen over onze werkwijze met betrekking tot uw persoonsgegevens? Neem gerust contact met ons op.

Secretaris.loge.kenuzelven@gmail.com